Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

搂1. Postanowienia wst臋pne

1. Sklep dost臋pny pod adresem internetowym: maro.eu prowadzony jest przez Sprzedawc臋.

2. Regulamin skierowany jest do Klient贸w korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la:

a) warunki i zasady sk艂adania przez Klient贸w drog膮 elektroniczn膮 Zam贸wie艅,
b) zasady i tryb zawierania przez Sprzedawc臋 z Klientem Um贸w Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu oraz zasady wykonywania przez Sprzedawc臋 zawartych Um贸w Sprzeda偶y.

3. Klienci maj膮 zapewniony dost臋p do Regulaminu, w ka偶dym czasie, na stronie internetowej pod adresem: maro.eu.

4. Umowy Sprzeda偶y zawierane s膮 ka偶dorazowo w siedzibie Sprzedawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezale偶nie od miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta.

搂2. Definicje

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

a) Formularz zam贸wienia 鈥 interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym rodzaju dostawy i p艂atno艣ci.
b) Gwarant 鈥 Sprzedawca wydaj膮cy gwarancj臋 jako艣ci na Produkty.
c) Klient 鈥 osoba lub podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
d) Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci Produkt贸w.
e) Polityka prywatno艣ci 鈥 polityka prywatno艣ci oraz plik贸w cookies, w oparciu o kt贸r膮 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient贸w.
f) Produkt 鈥 dost臋pna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, produkowana przez Sprzedawc臋 na zam贸wienie Klienta w ramach zdefiniowanych parametr贸w, b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y zawieranej przez Sprzedawc臋 i Klienta.
g) Regulamin 鈥 niniejszy regulamin sklepu internetowego, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z p贸藕niejszymi zmianami).
h) Sklep 鈥 sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym https://www.maro.eu.
i) Sprzedawca 鈥 Fabryka Mebli Biurowych MARO sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮 w Komornikach, pod adresem: ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki, wpisana do polskiego Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000107965, z kapita艂em zak艂adowym 8.110.000,00 PLN, o numerze NIP 5992575691 i numerze REGON 211022165.
j) Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana przez Sprzedawc臋 i Klienta za po艣rednictwem Sklepu.
k) Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produkt贸w ze Sprzedawc膮.

搂3. Kontakt ze Sklepem

Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 nast臋puj膮cych danych kontaktowych:
a) adres pocztowy: ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki, Polska
b) adres e-mail: cs@maro.eu
c) numer telefonu: +48 61 890 00 00

搂4. Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂niania przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:

a) Google Chrome (wersja 76 i nowsze), Safari (wersja 12 i nowsze), Edge (wersja 79 i nowsze), Firefox (wersja 72 i nowsze),
b) minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu 1024 x 768 pikseli,
c) w艂膮czona obs艂uga j臋zyka Javascript,
d) zgoda na pliki typu 鈥瀋ookies鈥,
e) 艂膮cze internetowe o przepustowo艣ci co najmniej 512 kbit/s.

2. W celu skorzystania ze Sklepu Klient powinien we w艂asnym zakresie uzyska膰 dost臋p do stanowiska komputerowego lub urz膮dzenia ko艅cowego z dost臋pem do sieci internet.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

搂5. Zasady og贸lne

1. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu, w szczeg贸lno艣ci opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie Klient贸w do zawarcia umowy sprzeda偶y, w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu cywilnego i nie stanowi膮 oferty wi膮偶膮cej Sprzedawc臋.

2. Ceny Produkt贸w w Sklepie s膮 podane w nast臋puj膮cych walutach, w zale偶no艣ci od miejsca dostawy:

a) dostawa na terenie Polski - polski z艂oty (PLN),
b) dostawa poza granicami Polski 鈥 euro (EUR).

3. Ceny Produkt贸w podane w Sklepie s膮 cenami brutto, tj. nie zawieraj膮 polskiego podatku od towar贸w i us艂ug (VAT), chyba, 偶e wyra藕nie podano inaczej.

4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe) a tak偶e wszelkie dodatkowe op艂aty zwi膮zane z realizacj膮 Zam贸wienia, takie jak: podatek od towar贸w i us艂ug (VAT), podatki ekologiczne oraz inne podatki i daniny publiczne, o kt贸rych Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y. Wszelkie ewentualnie nale偶ne op艂aty celne obci膮偶aj膮 wy艂膮cznie Klienta i winny by膰 przez niego pokryte.

5. Klient korzystaj膮cy ze Sklepu zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:

a) korzystania w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ywanie odpowiedniego oprogramowania i urz膮dze艅,
b) korzystania w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Klient贸w oraz dla Sprzedawcy,
c) korzystania w spos贸b zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Polski,
d) niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezam贸wionej informacji handlowej,
e) niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste lub inne prawa os贸b trzecich.

6. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 ograniczenia 艣wiadczenia us艂ug za po艣rednictwem Sklepu:

a) dla os贸b, kt贸re nie uko艅czy艂y wieku 18 lat 鈥 w takim wypadku potencjalny Klient nie spe艂niaj膮cy powy偶szego warunku zostanie o powy偶szym zawiadomiony przez Sprzedawc臋,
b) w zale偶no艣ci od miejsca siedziby Klienta 鈥 w takim wypadku potencjalny Klient zostanie zawiadomiony przez Sprzedawc臋 po z艂o偶eniu Zam贸wienia o dodatkowych kosztach ubezpieczenia i przesy艂ki Produktu do miejsca odbioru wskazanego przez Klienta.

7. Sprzedawca mo偶e pozbawi膰 Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczy膰 dost臋p Klienta do cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zasob贸w Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczeg贸lno艣ci, gdy Klient:

a) poda艂 w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawd膮, niedok艂adne lub nieaktualne, wprowadzaj膮ce w b艂膮d lub naruszaj膮ce prawa os贸b trzecich,
b) dopu艣ci艂 si臋 za po艣rednictwem Sklepu naruszenia d贸br osobistych os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci d贸br osobistych innych Klient贸w Sklepu,
c) dopu艣ci艂 si臋 innych zachowa艅, kt贸re zostan膮 uznane przez Sprzedawc臋 za zachowania niezgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
d) dopu艣ci艂 si臋 naruszenia Regulaminu,
e) posiada zaleg艂o艣ci w p艂atno艣ci za Zam贸wienie.

8. Klient pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie mo偶e dokona膰 powt贸rnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

9. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa przekazu komunikat贸w i danych w zwi膮zku z us艂ugami 艣wiadczonymi w ramach Sklepu, Sklep podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych w sieci Internet.

10. Powy偶sze uprawnienia dotycz膮 r贸wnie偶 przedsi臋biorcy dokonuj膮cego zakup贸w w celach zwi膮zanych z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 jednak nie posiadaj膮cych dla kupuj膮cego charakteru zawodowego

搂6. Zasady sk艂adania Zam贸wienia i zawierania Umowy Sprzeda偶y

1. Przegl膮danie asortymentu Produkt贸w w Sklepie nie wymaga rejestracji.

2. Z艂o偶enie Zam贸wienia mo偶liwe jest przez Klienta uprzednio zarejestrowanego w Sklepie albo bez dokonywania rejestracji, poprzez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia.

3. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

a) zalogowa膰 si臋 do Sklepu (w wypadku Klienta uprzednio zarejestrowanego) albo skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji,
b) wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia poprzez jego dodanie do Koszyka,
c) dokona膰 kolejnych czynno艣ci w oparciu o wy艣wietlane komunikaty i informacje widoczne na stronie Sklepu.

4. W trakcie sk艂adania Zam贸wienia 鈥 do momentu naci艣ni臋cia przycisku 鈥瀂amawiam i P艂ac臋鈥 鈥 Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie wyboru Produktu. W tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami i informacjami widocznymi na stronie Sklepu.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia zawieraj膮ce informacje dotycz膮ce:

a) przedmiotu Zam贸wienia,
b) jednostkowej oraz 艂膮cznej ceny zamawianych Produkt贸w i us艂ug, w tym koszt贸w dostawy oraz dodatkowych koszt贸w (je艣li wyst臋puj膮),
c) wybranej metody p艂atno艣ci,
d) wybranego sposobu dostawy.

6. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre艣ci Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowi膮zkowe oraz naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam i P艂ac臋鈥.

7. Wys艂anie Zam贸wienia stanowi o艣wiadczenie Klienta dotycz膮ce woli zawarcia ze Sprzedawc膮 Umowy Sprzeda偶y, zgodnej z tre艣ci膮 Regulaminu.

8. Sprzedawca dokona weryfikacji danych zawartych w Zam贸wieniu, w szczeg贸lno艣ci wysoko艣ci p艂atno艣ci za zam贸wione Produkty oraz zawiadomi Klienta, w tre艣ci wiadomo艣ci e-mail, o przyj臋ciu Zam贸wienia.

9. Umow臋 Sprzeda偶y uwa偶a si臋 za zawart膮 z chwil膮 wys艂ania przez Sprzedawc臋 o艣wiadczenia woli o przyj臋ciu Zam贸wienia. W wypadku, gdy o艣wiadczenie Sprzedawcy zawiera dodatkowe zastrze偶enia, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮ce dodatkowych koszt贸w ubezpieczenia i przesy艂ki Produktu, Umow臋 Sprzeda偶y uwa偶a si臋 za zawart膮 z chwil膮 akceptacji przez Klienta zastrze偶e艅 zawartych w o艣wiadczeniu Sprzedawcy.

10. Termin zap艂aty za zam贸wiony Produkt wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Brak uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ca艂膮 wymagan膮 kwot膮 p艂atno艣ci w powy偶szym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem Zam贸wienia i Umowy Sprzeda偶y, bez konieczno艣ci sk艂adania dodatkowego o艣wiadczenia przez Sprzedawc臋.

11. Sprzedawca kieruje Zam贸wienie do realizacji (produkcji) po otrzymaniu ca艂ej p艂atno艣ci za zam贸wiony Produkt. Czas realizacji Zam贸wienia wynosi maksymalnie 90 dni i jest liczony od powy偶szego dnia.

搂7. Metody p艂atno艣ci

1. Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y:

a) p艂atno艣膰 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Bank 艢l膮ski S.A. Oddzia艂 w Poznaniu, numer: 14 1050 1520 1000 0022 2607 1229,
b) p艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu ING Bank 艢l膮ski S.A.z siedzib膮 w Katowicach.

Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary:

- karta p艂atnicza,
- BLIK,
- przelew elektroniczny poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci imoje.

搂8. Dostawa

1. Dostawa Produkt贸w odbywa si臋 na adres wskazany przez Klienta w Zam贸wieniu.

2. Dostawa Produkt贸w odbywa si臋 na koszt Klienta, przesy艂k膮 kuriersk膮 lub w inny spos贸b uzgodniony przez Klienta ze Sprzedawc膮 w tre艣ci Zam贸wienia lub w tre艣ci potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋.  Aktualna cena za dostaw臋 przesy艂ki na terenie Unii Europejskiej wynosi: 0z艂 netto.

3. Koszty dostawy nie obejmuj膮 wniesienia Produktu. Aktualna cena za wniesienie Produktu na terenie Polski wynosi: 0z艂

4. O przewidywanym terminie dostawy Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 telefonicznie albo poprzez przes艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres poczty elektronicznej podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

5. Wraz z Produktem Sprzedawca przekazuje Klientowi specyfikacj臋 Zam贸wienia oraz faktur臋 w wersji elektronicznej.

6. Klient zobowi膮zany jest do zwr贸cenia nale偶ytej uwagi na stan odbieranej przesy艂ki, a w szczeg贸lno艣ci jej ilo艣膰 i ewentualne uszkodzenia. W wypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawid艂owo艣ci w dostawie, w szczeg贸lno艣ci braku ilo艣ciowego, niekompletno艣ci, uszkodzenia paczki lub uszkodzenia Produktu, Klient zobowi膮zany jest do sporz膮dzenia (wraz z dostawc膮) protoko艂u szkody, wykonania zdj臋膰 i przes艂ania protoko艂u do Sprzedawcy wraz ze zg艂oszeniem reklamacyjnym do dostawcy i zdj臋ciami.

7. Dostarczony Produkt pozostaje w przechowaniu Klienta do czasu rozpatrzenia i realizacji reklamacji przez dostawc臋.

搂9. Gwarancja jako艣ci

1. Sprzedawca zapewnia, 偶e jest producentem oferowanych w Sklepie Produkt贸w, oraz, 偶e s膮 one nowe i dobrej jako艣ci, chyba, 偶e wyra藕nie podano inaczej (Produkty outletowe, wyprzeda偶owe, ze zwrotu).

2. Sprzedawca (Gwarant) udziela Klientom gwarancji jako艣ci na Produkty na zasadach opisanych w niniejszym 搂9 Regulaminu.

3. Okres gwarancji wynosi 2 lata, z tym zastrze偶eniem, 偶e dla komponent贸w elektrycznych okres gwarancji wynosi 1 rok, od dnia wydania Produktu Klientowi.

4. Gwarancja obejmuje wady tkwi膮ce w Produkcie w chwili jego wydania Klientowi.

5. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:

a) uszkodzeniem mechanicznym powsta艂ym po wydaniu Produktu Klientowi,
b) uszkodzeniem w trakcie monta偶u oraz nieprawid艂owym monta偶em 鈥 w wypadku dostawy bez us艂ugi monta偶u,
c) zmian w Produkcie dokonanych przez Klienta,
d) naturalnym zu偶yciem element贸w u偶ytkowych Produktu,
e) u偶ywaniem Produktu sprzecznymi z jego przeznaczeniem,
f) si艂膮 wy偶sz膮.

6. Gwarancja nie obejmuje drobnych r贸偶nic wynikaj膮cych z naturalnych, indywidualnych percepcji Produktu i jego pokazowych zdj臋膰 prezentowanych na stronie Sklepu.

7. W ramach gwarancji Gwarant zobowi膮zuje si臋 do nieodp艂atnego usuni臋cia wady fizycznej (naprawy) Produktu, a w wypadku, gdyby naprawa okaza艂a si臋 niemo偶liwa albo po艂膮czona z nadmiernymi trudno艣ciami lub kosztami, Gwarant zobowi膮zuje si臋 do nieodp艂atnej wymiany Produktu wadliwego na taki sam Produkt niewadliwy, a gdyby nie by艂o to mo偶liwe 鈥 na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegaj膮cemu wymianie, lub do zwrotu Klientowi otrzymanej ceny za Produkt wadliwy.

8. Klient winien zg艂osi膰 usterk臋 / wad臋 Produktu w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnie艅 gwarancyjnych. Reklamacja winna zawiera膰 zwi臋z艂y opis usterki / wady, okoliczno艣ci i dat臋 jej stwierdzenia oraz dane Klienta. Reklamacja winna by膰 zg艂oszona przy u偶yciu formularza reklamacyjnego, kt贸ry wysy艂any winien zosta膰 na adres e-mail: claims@maro.eu.

9. Gwarant zbada i ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 30 dni. W wypadku gdy zbadanie reklamacji oka偶e si臋 niemo偶liwe w spos贸b zdalny (na odleg艂o艣膰) i wymaga膰 b臋dzie osobistego zapoznania si臋 z Produktem przez przedstawiciela Gwaranta, Gwarant poinformuje o tym Klienta, kt贸ry dokona dostawy reklamowanego Produktu do siedziby Gwaranta albo wp艂aci Gwarantowi zaliczk臋 na koszty dojazdu przedstawiciela Gwaranta do miejsca u偶ywania Produktu, w wysoko艣ci nie wy偶szej ni偶 鈥 euro, w terminie 14 dni. W wypadku, gdy reklamacja oka偶e si臋 zasadna, Gwarant niezw艂ocznie zwr贸ci Klientowi otrzyman膮 zaliczk臋.

10. W ramach gwarancji Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszcze艅 z tytu艂u utraconych korzy艣ci spowodowanych wyst膮pieniem wady Produktu.

11. W zwi膮zku z udzielon膮 gwarancj膮 jako艣ci wy艂膮cza si臋 odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne Produkt贸w, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Postanowienie powy偶sze nie dotyczy Klient贸w posiadaj膮cych status konsument贸w, w tym przedsi臋biorc贸w dokonuj膮cych zakupu na potrzeby niezwi膮zane z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

搂10. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y

1. Z zastrze偶eniem 搂10 ust. 4 Regulaminu, Klienci b臋d膮cy osobami fizycznymi, w tym tak偶e przedsi臋biorcy prowadz膮cy jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 je偶eli Umowa Sprzeda偶y zawierana za po艣rednictwem Sklepu nie ma dla nich charakteru zawodowego, mog膮 odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y i zwr贸ci膰 zakupiony Produkt w ci膮gu 14 dni, bez podania przyczyny.

2. Wol臋 odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y Klient winien zg艂osi膰 w tre艣ci e-maila wys艂anego na adres: cs@maro.eu albo w tre艣ci pisma wys艂anego na adres Sprzedawcy. Wype艂nienie formularza odst膮pienia jest opcjonalne.

3. Klient odst臋puj膮cy od Umowy Sprzeda偶y zobowi膮zany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od dnia odst膮pienia na adres Sprzedawcy. Koszty zwrotu ponosi Klient. Sprzedawca, w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu Produktu, zwraca Klientowi ca艂o艣膰 otrzymanej p艂atno艣ci, w tym koszty najta艅szej dost臋pnej dostawy w takiej formie, jak wybrana przez Klienta. W wypadku p艂atno艣ci dokonanej przez Klienta kart膮 p艂atnicz膮, Sprzedawca dokonana jej zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej Klienta.

4. Wy艂膮czona jest mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y Produktu o charakterze indywidualnym, niestandardowym oraz Produktu wykonanego na zam贸wienie i wed艂ug specyfikacji Klienta.

搂11. Reklamacje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

1. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia poprawnego dzia艂ania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowi膮zuje si臋 usun膮膰 w rozs膮dnym terminie wszelkie nieprawid艂owo艣ci zg艂oszone przez Klient贸w.

2. Klient zobowi膮zany jest niezw艂ocznie powiadomi膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu pisemnie, poprzez e-mail wys艂any na adres: cs@maro.eu, przy u偶yciu formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem +48 61 890 00 00.

3. W tre艣ci reklamacji Klient winien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu.

4. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby okaza艂o si臋 to niemo偶liwe 鈥 do poinformowania w powy偶szym terminie Klienta, o dodatkowym terminie, w kt贸rym reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Powy偶sze uprawnienia dotycz膮 r贸wnie偶 przedsi臋biorcy dokonuj膮cego zakup贸w w celach zwi膮zanych z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 jednak nie posiadaj膮cych dla kupuj膮cego charakteru zawodowego

搂12. Dane osobowe Klient贸w

Przetwarzanie danych osobowych Klient贸w odbywa si臋 w oparciu o Polityk臋 Prywatno艣ci dost臋pn膮 na stronie https://www.maro.eu.

搂13. Rozstrzyganie spor贸w

1. W wypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu na tle Regulaminu lub Umowy Sprzeda偶y, Sprzedawca i Klient zobowi膮zani s膮 do podj臋cia pr贸by jego rozstrzygni臋cia w trybie polubownych negocjacji. W braku zawarcia ugody, sp贸r zostanie rozstrzygni臋ty wy艂膮cznie przez w艂a艣ciwy rzeczowo polski s膮d powszechny z siedzib膮 w Poznaniu.

2. Dzia艂aj膮c na podstawie postanowie艅 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Klient mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o rozstrzygni臋cie sporu ze Sprzedawc膮 z wykorzystaniem platformy ODR, (Online Dispute Resolution), maj膮cej na celu u艂atwienie niezale偶nego, pozas膮dowego rozstrzygania spor贸w mi臋dzy konsumentami a przedsi臋biorcami maj膮cymi siedzib臋 w Unii Europejskiej za po艣rednictwem sieci internet. Platforma ODR jest dost臋pna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany zosta艂 w 搂3 lit. b Regulaminu.

搂14. Postanowienia ko艅cowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy prawa Unii Europejskiej (w szczeg贸lno艣ci Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniaj膮c膮 dyrektyw臋 Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocze艣nienia unijnych przepis贸w dotycz膮cych ochrony konsumenta) oraz przepisy prawa polskiego (w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego i ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. Regulamin obowi膮zuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej pod adresem: https://www.maro.eu. Data publikacji Regulaminu to 16.04.2024.