Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(maro.eu)

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. z siedzibą w: 62-052 Komorniki, ul. Fabianowska 100, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000107965, NIP: PL5992575691 (dalej: „MARO").

§2. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (wykonania zamówienia), w tym dla realizacji zgłoszonych reklamacji, jak również dla marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podane dane mogą być przetwarzane również w celu:  
b) wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
c) nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail i sms, w celu przesyłania informacji handlowej Administratora, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),      
d) wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem – w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
e) nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail i sms, w celu przesyłania informacji handlowej podmiotów współpracujących z Administratorem, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
f) Wyrażenie przez Klienta opinii Art 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a) zarejestrowania się na stronie internetowej;
b) zawarcia umowy;
c) dokonania rozliczeń;
d) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
e) obsługi posprzedażowej klienta;
f) korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (rękojmia);

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

§3. Rodzaj danych 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko;
- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;    
- adres dostawy;     
- numer telefonu;   
- adres e-mail

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)
- nazwa firmy

§4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4.5.2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. MARO przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

§5. Prawa przysługujące użytkownikowi

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od MARO informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik powinien to zrobić samodzielnie, po zalogowaniu na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, klient ma prawo wnieść skargę związana z przetwarzaniem swoich danych osobowych do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). W przypadku naruszenia praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych klient może skontaktować się z UODO w celu zgłoszenia skargi. UODO zajmuje się monitorowaniem przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz podejmuje działania w przypadku stwierdzenia naruszeń.

§6. Okres przechowywania danych osobowych

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami.

3. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i MARO, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

§7. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora.

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

§8. Pliki cookies

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
 

a. Cookies niezbędne - są wymagane, by strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystywane są aby:

- utrzymać sesję Użytkownika, kiedy odwiedza on stronę MARO i loguje się na swoje konto klienta,

- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Użytkownik korzysta, dostosowywać nasze usługi do wyborów Użytkownika, mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka, 

- zapamiętać, czy Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

b. Cookies funkcjonalne - są wymagane, by strona mogła poprawnie funkcjonować. Wykorzystywane są aby: 

- poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do potrzeb i preferencji Użytkownika np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronie.

c. Cookies analityczne – są niezbędne, aby mierzyć efektywność działań marketingowych MARO bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Wykorzystywane są, aby:

- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

- ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in. aby ochronić Użytkowników wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,

- mierzyć – bez identyfikowania danych osobowych - i na tej podstawie rozliczać skuteczność akcji prowadzonych na rzecz MARO, np. w sieci reklamowej Google.

d. Cookies reklamowe - instalowane w urządzeniu Użytkownika tylko w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę, za pomocą których:

- MARO profiluje reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez MARO, w tym zachowania Użytkowników na stronach internetowych MARO.

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na cookies marketingowe, wówczas MARO będzie mogło wykorzystać informacje o zachowaniu Użytkownika na stronach internetowych MARO w celu dostosowania reklam. Gdy Użtykownik zechce zaprzestania zbierania tych informacji  – wystarczy, że usunie pliki cookies ze swojego urządzenia np. komputera, smartfona czy tabletu. W dowolnym momencie Użytkownik może również zmienić ustawienia zgód – kliknij i dostosuj swoje zgody na cookies poniżej.

Do emisji reklam w Internecie wykorzystujemy technologię dostarczaną przez Google dlatego dodatkowo określ czy wyrażasz zgodę na profilowanie reklam w Internecie pod tym adresem: maro@maro.eu . Google Marketing Platform i Google Ads wykorzystują ciasteczka, dla których aplikacja w szczegółowych informacjach o plikach cookie określona jest jako Google, Google Marketing Platform lub Google Ads.

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym: 

a) Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b) Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c) Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
d) Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e) Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
f) Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.